C.lab

За нас


Лабораторията е междуфакултетна творческа структура, която цели да консултира, разработва, поддържа и внедрява компютърни технологии и услуги в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет и Стратегията за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски" 2011 - 2020. Лабораторията е утвърдена с решение №9 на Академичния съвет от 18.02.2013 г.

Дейности


Ние поддържаме и развиваме компютърни услуги, които не се предлагат от други звена на университета, с което подпомагаме обучението и научните изследвания. Също така съдействаме за осъществяването на различни и значими за обществото проекти с некомерсиална цел като видео излъчване по заявка, туристически карти на България, енциклопедични услуги и др.

Мотивация


Ние влагаме знанията, опита и доброволните си усилия, както и част от свободното си време за общото благо. Въпреки ограниченото финансиране нашият продукт (интернет услуги и технически решения) е професионален и се радва на висока популярност всред потребителите. Работим с дълбокото убеждение, че правилният начин за борба с негативните явления и настроения в обществото е добрия пример, сътворяван с посветеност и всеотдайност.