Правилник

за структурата и дейността на

Лаборатория за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания

 

 

Общи положения

Настоящият правилник има за цел да регламентира структурата и дейността на лабораторията.

Лабораторията е междуфакултетна творческа структура, която цели да консултира, разработва, поддържа и внедрява компютърни технологии и услуги в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет и Стратегията за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски" 2011 - 2020.
Основна задача на Лабораторията е да поддържа и развива компютърни услуги и ресурси, които не се предлагат от други звена на университета, с което ще се подпомогне изпълнението на основния приоритет описан в Стратегията на Университета, а именно създаване на университетска информационна инфраструктура от типа „електронен университет".
Компютърните ресурси и услуги ще подпомагат учебната и научноизследователска дейност на преподавателите, служителите и студентите на Университета, което ще помогне за повишаване конкурентноспособността и разпознаваемостта на Университета в интернет пространството.

Структура

Лабораторията се състои от координационен съвет (КС) и работна група (РГ) с ръководител.

КС включва представители от различни факултети на ПУ или научни колективи. Участието в него е доброволно и всеки факултет или научна група може да определи свой представител в КС, както и да заяви желание за използване на ресурсите и услугите на лабораторията.

Координационният съвет:

 • приема годишния отчет и финансовия план за следващата година на лабораторията;
 • избира ръководител на работната група;
 • прави предложение за разработване на нови ресурси и услуги;
 • внася предложения за подобряване дейността на лабораторията;
 • декларира възможност за доброволна финансова подкрепа.

Работната група се състои от ръководител и експертен екип.

Ръководителят на работната група:

 • избира екип от експерти;
 • ръководи дейността на лабораторията;
 • отговаря за качеството на предлаганите услуги;
 • ежегодно прави отчет пред КС;
 • подготвя финансов план за всяка година.

Работната група:

 • отговаря за техническата поддръжка на предлаганите ресурси услуги;
 • консултира потребителите на услугите;
 • разработва нови компютърни ресурси и услуги;

Потребители

Предлаганите от лабораторията услуги могат да бъдат използвани от всички студенти, преподаватели, служители и академични гости на Пловдивския университет.

Дейности

Лабораторията извършва следните дейности:

 1. Поддръжка на компютърни ресурси и електронни услуги, които са разработени от екип от хора с опит в информационните технологии и към момента на създаване на лабораторията не се администрират от друго звено на университета.
 2. Разработва нови софтуерни ресурси и електронни услуги за нуждите на учебната и научноизследователска дейност на преподавателите в Пловдивския университет по предложение на Координационния съвет на лабораторията.
 3. Консултира при вземане на експертни решения, касаещи информационното обезпечаване на учебния и научно-изследователския процес.

Техническо-финансово обезпечаване

Лабораторията ползва апаратура закупена по проекти и заведена в Пловдивския университет. Всяка нова техника, закупена за нуждите и дейността на лабораторията се завежда с инвентарен номер към съответното звено (факултет), осъществило покупката.
За работата на лабораторията ежегодно се изготвя финансов план, който се одобрява от КС.
Всеки представител на факултет или научен колектив в КС подписва декларация за доброволна финансова подкрепа за реализиране на финансовия план на лабораторията.