Протокол

от учредително заседание на

Лаборатория за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания

На 5 март 2013 год. в катедра "Аналитична химия и компютърна химия" на Химическия факултет се проведе учредително заседание на ЛабКоПОНИ – междуфакултетна структура, разкрита с решение на АС на ПУ "П. Хилендарски" от 18.02.2013 година (Протокол № 21).

Присъстват: проф. Ст. Стоянов, доц. Ж. Иванов, доц. Ил. Иванов, доц. В. Стефанова, доц. В. Кметов, доц. Н. Кочев, доц. Кр. Кръстанова, гл. ас. д-р Ат. Терзийски, ас. Е. Дойчев, М. Гуджева, Ир. Кожухарова, Ив. Иванов.

Дневен ред:

 1. Определяне на Координационен съвет
 2. Избор на Ръководител на работната група
 3. Финансиране и разходи
 4. Планиране на следващи услуги и развитие
 5. Обслужване на външни за лабораторията групи
 6. Проект за дистанционно обучение

По първа точка от дневния ред след обсъждане присъстващите единодушно избраха следните представители на факултети и групи за членове на Координационния съвет на Лабораторията:

 • Д-р Красимира Кръстанова от Философско-историческия факултет
 • Д-р Балик Джамбазов от Биологическия факултет
 • Д-р Николай Кочев от Химическия факултет
 • Мария Гуджева от Филологическия факултет
 • Емил Дойчев от група DELC

По втора точка от дневния ред след обсъждане присъстващите единодушно избраха гл. ас. д-р Атанас Терзийски за Ръководител на работната група. Беше обсъдено предложението Ръководителят на работната група по право да участва в Координационния съвет на Лабораторията. Предложението беше прието единодушно.

Решение: Учредителите на Лабораторията за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания избра

1. Координационен съвет в състав:

 • Д-р Красимира Кръстанова
 • Д-р Балик Джамбазов
 • Д-р Николай Кочев
 • Д-р Атанас Терзийски
 • Мария Гуджева
 • Емил Дойчев

2. Ръководител на работната група – гл. ас. д-р Атанас Терзийски

По трета точка от дневния ред д-р Ат. Терзийски представи накратко с какво разполага Лабораторията (хардуер и човешки ресурс) и възможните разходи за 2013 година.

По четвърта точка от дневния ред д-р Терзийски представи предстоящите задачи пред Лабораторията.

 • създаване на сайт на Лабораторията;
 • проучване на възможност за реализиране на видео и аудио конференции чрез софтуер с отворен код.

Емил Дойчев запозна присъстващите с проблеми, които възникват при регистрация на студенти в оторизиращата система Фокус, което налага актуализацията й (focus.uni-plovdiv.net).

Проф. Стоянов предложи да се въведе scorm стандарт към Moodle платформата за електронно и дистанционно обучение на студентите.

Решение: Да се организират семинари, както следва:

 1. Семинар за популяризиране на услугите предлагани от Лабораторията – отговорник гл. ас. д-р Ат. Терзийски;
 2. Обучителен семинар за желаещи преподаватели за създаване на електронни курсове в students.uni-plovdiv.net – отговорник гл. ас. д-р Ат. Терзийски;
 3. Семинар "Scorm стандарт – платформа за електронно съдържание" – отговорник проф. д-р Ст. Стоянов.

Протоколирал: . . . . . . . . . . . . .

(И. Кожухарова)